תקנון האתר ישמש את המשתמשים לצורך הבהרות חוזיות בין המתקשרים בתנאים שיפורטו מטה.

1) תנאי שימוש ופרטיות: 1.1 האתר משמש כחנות מקוונת למכירת מגוון מוצרים באמצעות האינטרנט, האתר היינו בבעלות “גלטקס שיווק ופרסום בע"מ” מספר עוסק 513142828. 1.2 יש לקרוא תקנון זה בעיון, השימוש באתר ייעשה עפ”י תקנון זה בלבד ובאחריות הלקוח להבין את תוכנו ולפעול על פיו. כל שימוש באתר לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים מהווים את הסכמת הלקוח לתנאי התקנון כפי שפורסם באותה עת, במידה ואינך מבין או אינך מסכים לתנאי התקנון אין לעשות כל שימוש באתר. 1.3 לשון התקנון מנוסח בלשון זכר לצורכי קיצור ונוחות בלבד, יש לקרוא לשון יחיד גם כלשון רבים ולהפך. 1.4 כותרות הפרקים משמשות להתמצאות בלבד ואין לתת להם פרשנות משפטית. 1.5 תנאים מקדמיים לביצוע רכישה באמצעות מרכז ההזמנות הינם שימוש של קונה/מזמין/לקוח (להלן: “הלקוח”) בכרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל לשימוש של הלקוח ועל שמו, והיות הלקוח בגיר מעל גיל 18.

 2) תהליך הרכישה באתר: 2.1  המוצרים המוצגים ומיועדים למכירה באתר מפורסמים במקומות המיועדים לכך באתר, ומתעדכנים מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החנות 2.2 החנות איננה מתחייבת לספק מוצרים שאזלו מהמלאי. במידה ומוצר אזל, תעדכן החנות את הלקוח שהמוצר אזל ו/או שאינו נמצא במלאי והלקוח לא יחויב בגין ההזמנה. במידה ומסיבה כלשהי יחויב הלקוח בגין ביצוע הזמנה שלא סופקה מסיבה התלויה בחנות יהיה הלקוח רשאי ליידע את החנות בדבר החיוב, כנגד הצגת אסמכתה המעידה על ביצוע חיוב והחנות תשיב ללקוח את הסכום בו חויב 2.3 בכדי לרכוש מוצרים באתר על הלקוח להוסיף את המוצרים הנבחרים לעמוד “עגלת הקניות”, לאחר מכן, ימשיך הלקוח לטופס “אישור קנייה” בו ימלא את פרטיו המלאים. לאחר ביצוע הפעולות לעיל, יסתיים שלב הקנייה האינטרנטי 2.4 השלמת הליך המכירה יבוצע לאחר ביצוע ההזמנה, ואז מצב המוכר יאושר כי המוצר המבוקש קיים במלאי ויתואם מועד משלוח ההזמנה בשלמותה. 2.5 חיוב כרטיס האשראי יתבצע במועד ההזמנה בטופס “אישור קנייה” אלא אם צוין אחרת באתר. 2.6 הלקוח אחראי למסור באתר מידע על מנת לעמוד בתנאי ההתקשרות.

3) מחירים ומוצרים: 3.1 המחיר התקף ביחס להזמנה שתבוצע באתר הינו המחיר שהיה רשום באתר במועד השלמת ההזמנה.3.2 המחירים המוצגים באתר, כוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין אחרת. החנות רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או את הסדרי התשלום המפורסמים באתר, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת 3.3 .החנות עושה ככל שביכולתה לבדוק ולוודא את נכונות המחירים המצוינים באתר ובפרסומים מטעמה. יחד עם זאת, אין ביכולתה של החנות להתחייב ו/או לערוב לכך שלעולם לא יתפרסמו מחירים שגויים באתר ו/או באמצעי הפרסום העומדים לרשותה במידה ובעת ההזמנה יתברר כי המחיר שפורסם באתר הינו שגוי, תודיע החנות על כך ללקוח ותעדכן את הלקוח בדבר המחיר הנכון. הלקוח יודיע לחנות אם מעוניין לבצע את ההזמנה בתנאים החדשים או לבטלה. היה ולא יתקבל אישור מהלקוח בכתב על המחיר הנכון, בתוך 3 ימי עסקים, תהא החברה רשאית שלא לספק את המוצר שהוזמן, במחיר השגוי, וללקוח לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החנות, בקשר לאי אספקת המוצר כאמור. 

4) החלפות החזרים וביטול הזמנות: 4.1 ככלל הלקוח ראשי לבטל את העסקה בכפוף להוראת חוק להגנת הצרכן התשמ”א (להלן: החוק) אנו ממליצים לעיין בהוראות החוק טרם ביצוע רכישה באתר. 4.2 ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות. בהודעת הביטול הנמסרת יש לכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, פרטי הלקוח, כתובת דואר אלקטרוני המשמשת את הלקוח באתר וכן מספר טלפון, תאריך ההזמנה אותה הוא מבקש לבטל, סכום ההזמנה אותה רוצה לבטל, סיבת הביטול. 4.3 במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ₪ בהתאם להוראות החוק. {ללא שום קשר לעלות משלוח}  4.4 אם סופק המוצר ללקוח, חלה על הלקוח חובת החזרה, או להחזיר את זה לחברת השילוח או שעליו להחזיר את המוצר אל פתח החנות פיזית. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. 4.5 על פי הוראות החוק להגנת הצרכן, אין בהוראות החוק, כדי לגרוע מזכותה של החנות לתבוע מאת הלקוח נזקים בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה במצבו ו/או לאריזתו שנגרמה לאחר שהמוצר נמסר ללקוח, וזאת גם לגבי ביטול עסקה בשל פגם ו/או קלקול ו/או אי התאמה במוצר לאורה ביטל הלקוח את העסקה. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, וזאת במידה והמוצר נשלח ללקוח לפני מועד הודעת הביטול. 4.6 החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה במלואה ו/או בחלקה במקרים הבאים: 4.6.1 נפלה טעות קולמוס, במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר. א. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין. ב. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה ע”י הלקוח בדף ההרשמה באתר. ג. במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה ההזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תעשה בטלפון או בכתב.

5) הפסקת הפעילות באתר/ביטול מכירות: 5.1  החנות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה לפני ו/או אחרי מועד השלמתה.5.2  בכל מקרה בו ביטלה החנות הזמנה בגינה חויב הלקוח בתשלום חלקי ו/או מלא, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו במלואו. 5.3 היה והחנות תפסיק את פעילות האתר ו/או את ההזמנה בנסיבות כאמור לעיל, ללקוח לא תהייה כל טענה ו/או תביעה כלפי החנות ו/או מי מבעליה. 

6) אספקת מוצרים:  6.1 החנות תדאג לספק את המוצר שהוזמן באתר לאחר אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. 6.2 המוצר/ים ו/או השירות שהוזמנו יסופקו לכתובת כפי שהוקלדה ע"י הלקוח בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר באתר, אלא אם כן צוין מפורשות אחרת באתר. 6.3 הלקוח רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות במועד איסוף אשר תואם מראש עם החנות, זאת אך ורק במקרה בו שירות זה הוצג ללקוח בתנאי המשלוח כפי שהוצגו בדף המכירה. 6.3.1 איסוף מוצר מהחנות יעשה על ידי אדם בגיר בלבד שהינו מעל גיל 18. הלקוח או מי מטעמו יזדהו באמצעות תעודות זהות של הלקוח ובאמצעות תעודת זהות של אוסף המוצר וכן כרטיס האשראי שבאמצעותו התבצעה הרכישה. הלקוח או מי מטעמו שמגיע לאסוף יחתמו על גבי מסמך המאשר את איסוף וקבלת המוצר לשביעות רצונו ולאחר שבדקו את המוצר. לא יתקבלו לאחר מכן טענות אודות פגמים במוצר ואשר היה ניתן לגלותם בבדיקה סבירה, זאת למעט פגם נסתר. 6.3.2 בחר לקוח באפשרות של איסוף עצמי, עליו לאסוף את המוצר מהחנות תוך 14 ימי עסקים ולא יחויב בעמלת אחסון המוצר בסך 10 שקלים חדשים או בשיעור %2 מערך הרכישה לכל יום נוסף לפי הגבוה מבין השניים. 6.4 החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אספקת המוצרים לאזורים מוגדרים ברחבי הארץ על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מקרה שירות האספקה מוגבל לגבולות ישראל בלבד. 6.5 החנות ו/או חברות השילוח לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר ו/או השירותים במקרים הבאים: 6.5.1 כוח עליון מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.  6.5.2 שביתה אצל החברות להובלת המוצרים. 6.6 איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה ללקוח כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם למעט זכותו לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בהסכם זה. 6.7 המוצרים יסופקו ללקוח באמצעות שליח עד הבית עד 7 ימי עסקים ובמועדי האספקה כמפורט באתר ובדף המכירה. 6.8 זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים אך ורק ימי עסקים, קרי: יום א-ה לא כולל שישי-שבת, ערבי חג וימי חג. 6.9 חישוב מניין הימים לצורך מועד האספקה יחל ממועד אישור ביצוע העסקה טלפונית ע"י החנות בכפוף לאמור בסעיפים 5-6 וזאת לא יאוחר מ- 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה באתר. 

7) דמי משלוח: 7.1 עלות משלוח המוצרים תוצג באתר עבור כל מוצר בדף המוצר למעט באתר המוסדי (אתר שפונה לקהל לקוחות שקונים בצורה מאורגנת בכמות גדולה כגון: חברות גדולות, קבוצות רכישה ועוד..). 7.2 מוסכם כי במקרה של איסוף עצמי ע"י הלקוח לא יגבו דמי משלוח מאת הלקוח. 7.3 במקרה שהמוצר המוזמן ע"י הלקוח לא יימסר ללקוח ו/או יוחזר לחנות בשל אי דיוק בפרטים ובכתובת שנרשמו באתר במועד ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח, יחויב הלקוח בכל תשלום בו תיאלץ החנות לשאת בגין טיפול נוסף בביצוע ההזמנה.

8) שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש:8.1  מסירתם של הפרטים האישיים הנדרשים במלואם באתר מהווה תנאי הכרחי לטיפול בהזמנת לקוח אך לא חלה חובה למסור פרטים אלה. 8.2 כל מידע שימסור הלקוח באתר במסגרת השימוש באתר זה יישמר על ידי החנות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ”ב- 1982.8.3  אבטחת המידע באתר עומדת בתקנים הגבוהים הנהוגים בתחום אבטחת מידע ברשת. אנחנו עושים כל הניתן להגן על פרטי כרטיס האשראי של קהל לקוחותינו והמידע שלהם. 8.4 אנו מכבדים את פרטיות הלקוח. אנו לא נספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבון הלקוח לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת ביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחר לרכוש ככל שיידרש. 8.5 בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום שמסר הלקוח, השימוש בו יעשה כמובן אך ורק לשם ביצוע תשלום והוא אינו מועבר לשום גורם אחר למעט לשם ביצוע התשלום. יובהר, כי פרטי כרטיס האשראי מוזנים ישירות לאתר של חברת הסליקה ואינם מצויים ו/או נשמרים במאגרינו, כך שאין באפשרות האתר ו/או מי ממפעיליו יכולת לעשות בהם כל שימוש. 8.6 לגבי מידע המתקבל באתר במסגרת ביצוע רכישת מוצר, נעשה גם כן שימוש למטרת ביצוע אותה פעולה בלבד ולצרכיה. המידע לא מועבר לגורם שלישי, למעט לכאלו שנדרש לעשות כן לשם השלמת הרכישה, למשל במקרה של משלוח תימסר הכתובת לחברת השליחויות או לדואר ישראל. ללא פריטי האשראי. 8.7 כתובת הדואר האלקטרוני שתימסר על ידי הלקוח תשמר במאגרנו ולא יעשה בה שום שימוש למעט לשם השלמת פעולת הרכישה אשר לשמה היא נמסרה והיא לא תועבר לכל גורם אחר.8.8   ככל שירצה הלקוח שנעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לשם עדכונו לגבי מבצעים הנעשים באתר, מוצרים חדשים, אירועים, הדבר יעשה אך ורק אם יאשר זאת במקום המיועד לכך באתר.8.9 . לגבי מידע לא מזהה שאינו יכול להיות מיוחס לאדם ספציפי, כגון: מספר כניסות, חתך גילאים וכיו”ב(, אנו עושים שימוש אך ורק כדי לשפר את האתר שלנו לקהל הרחב וכדי לעדכן התנהלות מסחרית. בכל מקרה לא יועבר מידע היכול לזהות משתמש ספציפי. 8.10 מקרים שאינם בשליטת החנות לרבות פריצה של גורמים עוינים ו/או וירוסים או מזיקים אחרים ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון, לא תחול על החנות אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו אם מידע זה יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש ע"י צד ג’ ללא הרשאה. 8.11 אנו נוכל לעשות שימוש במידע שברשותנו אם התקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטי הלקוח או מידע אודותיו לצד שלישי או שמסירת המידע תעשה על-פי דין. 8.12 אנו נוכל לעשות שימוש במידע, במסגרת הליך משפטי אם תתגלע מחלוקת בין החנות ללקוח. 8.13 לבירור וקבלת הסבר בעניין אבטחת המידע והגנת הפרטיות באתר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו ישירות טלפונית או בכתב 

9) הגבלת אחריות 9.1 האתר מוצע ומוצג בתום לב כפי שהוא בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של החנות. הלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החנות בגין איכות השימוש באתר, ו/או בגין קלקולים ו/או תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים בשרתים ובמערכות ההתקשרות של החנות אשר נגרמו בקשר עם השימוש באתר. החנות תיראה כמי שמלאה את חובותיה כלפי הלקוח בביצוע ההזמנה כמפורט בטופס ההזמנה, והיא לא תישא בכל אחריות כלפיו במקרה של שיבושים או בעיות כאמור. 9.2  החנות אינה ולא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כך שהיא בשימוש, עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת השימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת. 

10) זכויות קניין רוחני 10.1 התוכן הנמצא באתר החנות ו/או המקושר אליו לרבות: תוכנה, יישומים, קוד מחשב, תכנים, מפרטי מוצר, תמונות, גרפיקה, לוגו, תיאורי מוצרים, קבצי מידע וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו הינם רכושה הבלעדי של החנות ו/או ספקים מטעמה, ומהווה קניין רוחני שלהם המוגן על פי דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לעניין קניין רוחני וזכויות יוצרים. 10.2 חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום וכיוצא באלו, לכל מטרה שהיא ושאיננה בהסכמה מראש ובכתב מאת החנות ו/או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי

11) כללי/שונות 11.1 התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות. 11.2 הוראות תקנון זה מהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין החנות והן מפרטות את כלל החובות של החנות כלפי הלקוח ואת כלל זכויותיו, בקשר לכל פעולה שתבוצע על ידו באתר, לא רק רכישה ומכירה של מוצרים המוצעים לרכישה באמצעות האתר. 11.3 החנות רשאית לשנות את התקנון, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום התקנון המעודכן באתר 11.4 בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות מסמך אחר תגברנה הוראות תקנון זה. 11.5 הרישום במחשבי החנות יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החנות, עפ"י תקנון זה .11.6 תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין הלקוח והחנות יחד עם כל שאר התנאים שיכללו ויופיעו בדפי האתר הוא יהווה חוזה מכר עם הלקוח. הדין החל על הוראות תקנון זה, חוזה המכר וכל ההתקשרות בין הלקוח לבין החנות, יהא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית המשפט המוסמך.

12) אופן הפנייה לחנות:  12.1 בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש באתר החנות ו/או בקשר לתקנון זה ו/או בקשר למוצרים המוצגים באתר לרבות שימוש בהם ניתן לפנות לחנות באמצעים הבאים: גלטקס משרד:08-8527520 אמיל/שמשון: 0536565683/1 מייל support@galtex.co.il–.

13) אחריות:  13.1 אנו מתחייבים על טיב המוצר ואיכותם של המוצרים אותם אנו מוכרים. חלק מהמוצרים ימכרו עם אחריות יבואן ו/או אחריות שחברתינו תספק, כל זה בכפוף למוצר ולפרטיו.